Privaatsuspoliitika

  1. Üldine

1.1. Vastutav isikuandmete töötleja on Naked Love OÜ (16015736). Andmekaitsega seotud küsimustes palun pöörduge e-posti teel whadup@nakedlove.ee.

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.1. Volitatud töötlejad

2.1. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. Naked Love OÜ on isikuandmete vastutav töötleja.

2.2. Veebipood edastab tellitud kauba transpordiks isikuandmeid veoteenust vahendavale ettevõtetele Outvio OÜ.

2.3. Veebipood edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS.

2.4. Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

2.5. Isikuandmeid edastatakse infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

2. Isikuandmed ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe (näiteks kauba tellimisel ja uudiskirjaga liitumisel) ja e-posti vahendusel. 

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

2.5. 3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

Tegevus  SisuAlusAndmedSäilitamise tähtaeg
Müük  E-poe tellimuste täitmine ja lepingute sõlmimine.Lepingu täitmiseksNimi, telefoninumber, aadress (pakiautomaadi asukoht), e-posti aadress, pangarekvisiidid.Raamatupidamise eesmärkidel vastavalt seadusele7 aastat.
TurundusUudiskirjade edastamine, otseturundus, turundustegevused (nt loosimised, tarbijamängud).Nõusolek ja õigustatud huviNimi, E-posti aadressTegevuse lõppemisest (nt nõusoleku tagasivõtmisest) 3 kuud.
KlienditeenindusKaebuste lahendamine ja kliendi pöördumisedÕigustatud huviKliendi poolt pöördumisel edastatud andmed (nt e-post, nimi, tel nr, pangakonto nr)Kliendile vastamisest või vaidluse lahendamisest kuni 2 kuud.

2.6. Pärast privaatsuspoliitikas toodud tähtaegade saabumist isikuandmed kustutatakse või muudetakse anonüümseks.

2.7. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3. Turvalisus

3.1. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

4. Turundusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse uudiskirjade ja reklaamide (turundusteadete) saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kliendil on igal ajal õigus nõusolek tagasi võtta. Kui klient ei soovi saada turundusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditeenindusega.

5. Isikuandmetega seotud toimingud

Isikuandmetega tutvumiseks, ülekandmiseks või nende kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel whadup@nakedlove.ee edastades selleks digiallkirjastatud vabas vormis avalduse. 

Kliendil on õigus veenduda andmete kasutamise õigsuses ning vajadusel nõuda isikuandmete parandamist, ülekandmist, kustutamist, töötlemise piiramist või esitada vastuväiteid andmete töötlemisele.

Kliendil on õigus tutvuda enda kohta kogutud andmetega edastades avalduse e-posti teel. Kustutatud või anonüümseks muudetud andmetega ei ole võimalik tutvuda. Kliendil on õigus saada teavet: mis eesmärgil, milliseid andmeid, kelle poolt töödeldakse ning kaua säilitatakse. 

Kliendil on õigus nõuda enda kohta kogutud isikuandmete kustutamist ehk „olla unustatud“. Seadusest tulenevalt on kliendil võimalik enda kohta kogutud andmeid paluda kustutada. Seadus piirab teatud andmete kustutamist. Näiteks ei ole võimalik kustutada Kliendi tellimusega seonduvat infot enne seaduses nimetatud perioodi möödumist.

Kliendil on õigus nõuda vastutavalt töötlejalt isikuandmete töötlemise piiramist juhtudel, kui:

1) vaidlustakse isikuandmete õigsus;

2) isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid ei taotleta isikuandmete kustutamist, vaid kasutamise piiramist;

3) vastutav töötleja ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on Kliendile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

4) esitatkse vastuväiteid andmete töötlemise kohta õigustatud huvi alusel ja soovitakse vaidluse lahenemiseni piirata vaidlusaluste isikuandmete töötlemist.

Sul on alati õigus pöörduda oma andmekaitse küsimustes ka Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

6. Lõppsätted

Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehel.